Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej.
Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność oraz akceptacja zasad prowadzenia mediacji i osoby wybranego mediatora.
W mediacji kształt ostatecznego porozumienia zależy od stron konfliktu.
Mediację prowadzi mediator na podstawie zawartej ze stronami konfliktu umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony sporu do mediacji.

Kim jest mediator?

Mediator jest pośrednikiem między stronami konfliktu. Rolą mediatora jest wsparcie komunikacji i działania stron do wypracowania ugody.
Mediator jako osoba bezstronna w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu.
Mediator nie rozstrzyga sporu, nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania.
Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie spotkań mediacyjnych.
Mediator ma prawo do wynagrodzenia, które strony sporu pokrywają po połowie.
Ugoda zawarta przed mediatorem na wniosek stron konfliktu podlega zatwierdzeniu przez sąd.

Kiedy zdecydować się na mediacje?

Kiedy strony konfliktu pragną uniknąć kosztów procesu sądowego.
Kiedy strony konfliktu pragną szybkiego porozumienia.
(Najczęściej posiedzenia mediacyjne to 1 do 2 spotkań 2-3 godzinnych w ciągu jednego miesiąca).
Kiedy strony konfliktu chcą zachować kontrolę nad sposobem rozwiązania konfliktu bez oddania sprawy w ręce sędziego.

Jak skierować sprawę do mediacji?

Nawiązać kontakt z mediatorem lub udać się do najbliższego ośrodka mediacji.
Złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, wypełniając gotowy formularz, ze wskazaniem: stron mediacji, danych kontaktowych, przedmiotu mediacji, mediatora.
Oczekiwać na zaproszenie na posiedzenie mediacyjne.