Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Oto szczegóły oferty pomocy psychologicznej dla:

Osób dorosłych:

 • poszukujących rozwiązań w przezwyciężeniu trudności w relacji z dziećmi, nastolatkami;
 • będących w trudnej sytuacji życiowej, kryzysowej (choroba w rodzinie, strata pracy, przemoc);
 • w depresji, z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • doświadczających napięć, stresów;
 • cierpiącymi z powodu lęku, niepokoju, natrętnych myśli, poczucia bezradności;
 • przeżywających poczucie braku satysfakcji z życia;
 • z trudnościami w radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby;
 • z trudnościami w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • z parami, małżeństwami doświadczającymi trudności we wzajemnym porozumieniu;
 • w kryzysie małżeńskim/partnerskim z różnych przyczyn;
 • zainteresowanych własnym rozwojem;
 • poszkodowanych w wypadkach, zagrożonych Zespołem Stresu Pourazowego (ASD/PTSD).

Przedszkolaków:

 • diagnoza przyczyn trudności emocjonalnych z wykorzystaniem projekcyjnych metod testowych i arteterapii;
 • terapia psychologiczna dzieci lękowych, nieśmiałych, trudno adaptujących się w grupie, z trudnościami w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi min. rozwód rodziców, choroba w rodzinie;
 • diagnoza rozwoju umysłowego oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;
 • ocena ryzyka dysleksji.

Dzieci i młodzieży:

 • terapia psychologiczna osób lękowych, z niską samooceną, trudno adaptujących się w nowej klasie;
 • z zaburzeniami zachowania ADHD, ADD, dokonujących samookaleczeń;
 • w kryzysach rodzinnych;
 • diagnoza rozwoju umysłowego w tym mocnych i słabych stron;
 • diagnoza przyczyn ogólnych trudności w nauce;
 • indywidualne zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce matematyki;
 • doradztwo zawodowe w wyborze dalszego kierunku kształcenia (wybór szkoły średniej, kierunku studiów).

Rodziców / opiekunów:

 • wsparcie w przezwyciężeniu kryzysu w relacjach z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie w przezwyciężaniu pojawiających się problemów wychowawczych;
 • pomoc w zrozumieniu sytuacji psychologicznej dziecka;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych;
 • dobór indywidualnego programu pomocy dla dziecka z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi;
 • pomoc w interpretacji opinii psychologicznych dzieci i orzeczeń o niepełnosprawności.

Na życzenie sporządzam opinie psychologiczne dotyczące aktualnego poziomu
funkcjonowania pacjenta i zaleceń dalszego wspomagania jego rozwoju;
zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej np. dla potrzeb konsultacji psychiatrycznej/neurologicznej, sądu, szkoły, zakładu pracy itp.